Incassokosten voor consumentenSupport in Finance brengt uitsluitend de incassokosten in rekening die volgens de Wet Incasso Kosten (WIK) zijn toegestaan. 

 

Tarieven per 1 juli 2012:

 • 15% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de eerste € 2.500,- van de
   vordering, met een minimum van € 40,-;
• 10% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 2.500,- van de
   vordering; 

• 5% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 5.000,- van 
   de vordering; 

• 1% van het bedrag van de hoofdsom van de vordering over de volgende € 190.000,- van
   de vordering; 

• 0,5% over het meerdere van de hoofdsom met een maximum van € 6775 


Rekenvoorbeeld

Bij een vordering van € 23.000,- bedraagt de vergoeding:


15% van €   2.500     = €    375,- plus

10% van €   2.500     = €    250,- plus

05% van €   5.000     = €    250,- plus

01% van € 13.000     = €    130,-

is totaal                         € 1.005,- excl btw.

  


Veel gestelde vragen over de incassokosten


1. Vanaf wanneer gelden deze tarieven?

De wet incassokosten en het bijbehorende besluit (WIK) zijn per 1 juli 2012 inwerking getreden. De regeling geldt voor vorderingen die ná 1 juli 2012 betaald hadden moeten zijn. De datum van de factuur is dus niet beslissend: het gaat om de datum waarop betalingsverzuim is ingetreden. Wanneer er voor 1 juli 2012 reeds verzuim was, wordt de vergoeding voor de incassokosten berekend volgens het voor die datum (1 juli) geldende recht. 

  

2. Zijn er direct incassokosten verschuldigd?

Als het een consumentenvordering betreft niet, dan moet er volgens de WIK eerst een kosteloze aanmaning plaatsvinden waarbij men 14 dagen de tijd krijgt om alsnog te betalen. In deze aanmaning moeten de gevolgen van het uitblijven van de betaling, waaronder de vergoeding van de incassokosten, worden vermeld.


3. Mogen er nog andere kosten in rekening worden gebracht?

Nee. Administratiekosten, dossierkosten, maar ook gemaakte kosten t.b.v.
informatievoorziening (bijv. KvK, Kadaster) mogen niet apart in rekening worden gebracht.

Het besluit gaat uit van een vaste vergoeding deze vergoeding omvat alle incassohandelingen, ongeacht de omschrijving van de kosten van die handelingen (bv. administratie- of registratiekosten).

 

4. Hoe zit het met de rente?

De wettelijke vergoeding van de incassokosten waarop volgens de nieuwe regeling aanspraak kan worden gemaakt, wordt alleen berekend op basis van de hoofdsom. De schuldeiser kan daarnaast niet ook aanspraak maken op een vergoeding voor de kosten voor het incasseren van de verschuldigde wettelijke rente. Het is voor de berekening van de verschuldigde vergoeding voor de incassokosten in beginsel niet van belang hoe lang de schuldenaar in verzuim is. Wel geldt artikel 6:119, tweede lid en artikel 6:119a, derde lid BW. Volgens deze bepalingen wordt de hoofdsom na afloop van een jaar waarover de wettelijke rente wordt berekend, vermeerderd met de wettelijke rente. Dit heeft tot gevolg dat wanneer het innen van de incassokosten langer duurt dan een jaar, de incassokosten opnieuw berekend kunnen worden aan de hand van nieuwe hoofdsom van de vordering (d.w.z. de oorspronkelijke hoofdsom verhoogd met de tot dan toe opgebouwde wettelijke rente).


5. Geldt de WIK ook voor ondernemingen?

Dat ligt er aan: voor ondernemingen is de WIK een regelend recht. Dat wil zeggen dat er van de wetgeving afgeweken mag worden. Dat betekent dat de wettelijke maximale vergoeding voor de incassokosten geldt, tenzij partijen overeenkomen daar van af te wijken. Zij kunnen zowel een lagere als een hogere vergoeding overeenkomen. De WIK biedt dus bescherming aan (kleine) bedrijven doordat in beginsel de wettelijke maximale incassokosten gelden. Alleen als partijen overeenkomen daarvan af te wijken, kunnen hogere incassokosten in rekening worden gebracht.


6. Geldt de wettelijke eis van een aanmaning met 14 dagen termijn (zie vraag 2) ook voor ondernemingen?

Nee bij ondernemingen niet, dit is alleen een vereiste indien de schuldenaar een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf.


7. Is de WIK van toepassing op een eenmanszaak of ZZP-er?

Dat ligt er aan: men valt onder de WIK indien men een natuurlijke persoon is én niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf. Bij een eenmanszaak kan er helaas wel een schemergebied ontstaan: is er gehandeld in de uitoefening van een beroep of bedrijf of niet? Vaak zal de aard en inhoud van de vordering een goed aanknopingspunt bieden.


8. Moet er altijd BTW worden betaald over de incassokosten?

Nee. Alleen als de schuldeiser de BTW niet kan verrekenen ( niet BTW-plichtig is) wordt er BTW over de incassokosten in rekening gebracht. Dit is vaak het geval bij vorderingen van verzekeraarsTerug naar boven