Privacyreglement incassoPrivacyreglement ten behoeve van Support in Finance Incasso

 

Ingaande per 1 april 2018

 

Wij eerbiedigen uw persoonlijke levenssfeer. Wij kunnen onze bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Wij achten het van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Hierin volgen wij de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Support in Finance Gelderland B.V. (hierna: Support in Finance) is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp.


De verwerking van uw persoonsgegevens, hetzij als debiteur van onze cliënt, hetzij als onze cliënt is door Support in Finance, voor zover vereist, gemeld bij haar functionaris voor de gegevensbescherming. Deze functionaris voor de gegevensbescherming is aangemeld bij College Bescherming Persoonsgegevens en ziet erop toe dat de verwerking door Support in Finance in overeenstemming met dit Privacyreglement plaatsvindt. Voor zover onze cliënt zelf de doelen en de middelen van de gegevensverwerking van de persoonsgegevens van haar debiteuren vaststelt, is onze cliënt de verantwoordelijke van haar eigen persoonsgegevens.

Indien dit schriftelijk is overeengekomen, zal Support in Finance in dat geval deze persoonsgegevens in opdracht van haar cliënt als bewerker verwerken. Als bewerker zal Support in Finance naar beste vermogen zorg dragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dit Privacyreglement informeert Support in Finance u over de wijze waarop Support in Finance als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Persoonsgegevens

 Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. Support in Finance kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt via deze website of anderszins. Daarnaast kan Support in Finance uw persoonsgegevens hebben verkregen van haar cliënten of van dataleveranciers.

Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.


Voor welke doeleinden gebruikt Support in Finance uw persoonsgegevens?

 Wij verwerken uw persoonsgegevens om:

1. tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen:

2. op basis van actuele en historische (betaal)gegevens met betrekking tot onder andere (de resultaten uit ) incasso, te komen tot een database aan de hand waarvan een scoringswaarde c.q. risicoprofiel kan worden vastgesteld, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden ingeschat;

3. door middel van haar diensten een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering, het minimaliseren van betalingsrisico’s en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen; en

4. uw reacties via de on-line invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Support in Finance verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen, die ook geregistreerd zijn bij haar functionaris voor de gegevensbescherming. Support in Finance kan uw gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Met deze derden heeft Support in Finance bewerker overeenkomsten gesloten. Daarnaast kan Support in Finance, voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, uw persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EER gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacyreglement. Support in Finance draagt -tezamen met eventuele bewerkers- zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

 

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Support in Finance

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een reactie plaatst, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan Support in Finance gerelateerde ondernemingen. Uw gegevens zullen echter te allen tijde naar beste vermogen worden  beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.


Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Support in Finance gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt.


Externe links

Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacy beleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacy verklaringen op deze websites.


Wijziging Privacy Statement

Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen.

Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.


Vragen, opmerkingen, wijziging van uw gegevens of klachten

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van dit Privacy Statement, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of blokkeren, dan wel klachten heeft over de wijze waarop Support in Finance met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u ons dit laten weten door

een brief te sturen naar


Support in Finance.

Postbus 1182,

6501 BD  Nijmegen

onder vermelding van 'Privacy'.


Daarmee kan Support in Finance voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.Terug naar boven