Wet hervorming kindregelingen oorzaak van veranderingen in kinderalimentatie

Per 1 januari 2015 treedt de Wet hervorming kindregelingen (WHK) in werking. De WHK kan gevolgen hebben voor mensen die kinderalimentatie ontvangen of betalen. Door het afschaffen van enkele kindregelingen én de invoering van een zogenaamde 'alleenstaande ouderkop' kan de berekening van het alimentatiebedrag worden beïnvloed.


Wat verandert in 2015?

  • Door de invoering van de WHK wordt het aantal kinderregelingen teruggebracht. Zo vervallen de 'alleenstaande oudertoeslag in de bijstand' en de 'alleenstaande ouderkorting'. Ook wordt de aftrekpost 'levensonderhoud kinderen' afgeschaft.
  • Ouders die kinderalimentatie betalen, kunnen deze kosten per 1 januari niet meer aftrekken van de inkomstenbelasting.
  • Sommige groepen alleenstaande ouders kunnen vanaf 1 januari aanspraak maken op een verhoging van het kindgebonden budget met de zogenaamde 'alleenstaande ouderkop'. Deze verhoging bedraagt maximaal € 3.050,- euro per jaar.

 

Wat betekent dit voor het alimentatiebedrag?

Dat verschilt per zaak. Een rechter houdt bij het bepalen van het alimentatiebedrag rekening met de geldelijke behoefte van het kind en de draagkracht van beide onderhoudsplichtige ouders. Ook houdt hij rekening met individuele omstandigheden en verplichtingen. Als de inkomenssituatie wijzigt, mogen beide ex-partners de rechter om een herziening van de alimentatie vragen.


De WHK kan gevolgen hebben voor de geldelijke behoefte van de kinderen en voor de draagkracht van een of beide ex-partners.


Bij de berekening van de alimentatiebehoefte kan de 'alleenstaande ouderkop' in mindering worden gebracht op de totale financiële behoefte van het kind. Daardoor kan de situatie ontstaan dat al volledig in de behoefte van het kind is voorzien en er geen aandeel overblijft waarin de ouders moeten voorzien. In dat geval is er geen reden om kinderalimentatie op te leggen. Het is overigens geen wettelijke verplichting om de 'alleenstaande ouderkop' volledig toe te kennen aan de financiële behoefte van het kind;  in individuele zaken kunnen rechters hiervan afwijken.


Uitgangspunt zal zijn dat als de kinderbijslag en het kindgebonden budget (inclusief de 'alleenstaande ouderkop') in de financiële behoefte van het kind wordt voorzien, het niet noodzakelijk is om aanspraak te maken op kinderalimentatie. Overigens zal dat niet voor alle kinderen opgaan. De behoefte van het kind kan immers groter zijn dan hetgeen via het stelsel van kindregelingen wordt ontvangen.


Als in 2015 het kindgebonden budget wordt verhoogd door een 'alleenstaande ouderkop', dan leidt dit feitelijk tot een verlaging van de behoefte van het kind om kinderalimentatie te ontvangen.

Naar verwachting zullen er door de nieuwe regels aanzienlijk meer wijzigingsverzoeken aan de rechter worden voorgelegd.


Voor meer informatie over uw persoonlijke situatie kunt u contact opnemen met het Support in Finance, T: 0413-820311 of E: info@supportinfinance.nlTerug naar overzicht