Klachtenprocedure schuldhulpverlening en bewindvoering • De klacht dient schriftelijk ingediend te worden bij Support in Finance.
 • Na ontvangst van de klacht, ontvangt de klager binnen 5 werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging. 
 • De klacht hoeft niet in behandeling te worden genomen indien het een gedraging en/of uitlating betreft die langer dan een jaar voor indiening van de klacht heeft plaatsgevonden.
 • Van het niet in behandeling nemen van de klacht wordt de klager binnen een termijn van 4 weken na ontvangst van de klacht schriftelijk in kennis gesteld.
 • De klager krijgt de gelegenheid om de klacht nader toe te lichten. Dit kan hij/zij schriftelijk of telefonisch doen. Bij een telefonische toelichting maakt Support in Finance een schriftelijk      verslag van het gesprek dat aan de klager wordt toegezonden.
 • De klacht dient binnen een periode van 6 weken na indiening van de klacht te worden afgehandeld.
 • De klager wordt schriftelijk en gemotiveerd in kennis gesteld van de bevindingen van het onderzoek naar de klacht alsmede van de eventuele verdere maatregelen die naar aanleiding van de bevindingen ondernomen zijn of zullen worden.

Wie kan een klacht indienen?

 • De cliënt c.q. de wettelijke vertegenwoordiger.
 • De voormalige cliënt c.q. de wettelijke vertegenwoordiger, mits de klacht is ingediend binnen een termijn van een jaar na het beëindigen van de relatie met Support in Finance.
 • Erfgenamen van de cliënt binnen een termijn van een jaar na het overlijden van de cliënt.

Wat moet de klacht in ieder geval bevatten?

 • Naam, adres, woon- of verblijfsplaats van de klager.
 • De feiten en gronden waarop de klacht berust en de daarbij behorende bewijsstukken.
 • In geval de cliënt zich door een derde laat vertegenwoordigen dient hiervoor een volmacht te worden overgelegd.

Uw klacht stuurt u naar:
Support in Finance Brabant B.V

Postbus 315

5460 AH  Veghel

info@supportinfinance.nlTerug naar boven