Privacyreglement schuldhulpverlening en bewindvoeringPrivacyreglement ten behoeve van Support in Finance Schuldhulpverlening

 

Ingaande per 01-04-2018

 

Wij eerbiedigen uw persoonlijke levenssfeer. Wij kunnen onze bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Wij achten het van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. Hierin volgen wij de wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Support in Finance Gelderland B.V. (hierna: Support in Finance) is de verantwoordelijke in de zin van de Wbp. De verwerking van uw persoonsgegevens is door Support in Finance, voor zover vereist, gemeld bij haar functionaris voor de gegevensbescherming. Deze functionaris voor de gegevensbescherming is aangemeld bij College Bescherming Persoonsgegevens en ziet erop toe dat de verwerking door Support in Finance in overeenstemming met dit Privacy Statement plaatsvindt. Als bewerker zal Support in Finance naar beste vermogen zorgdragen voor passende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. In dit Privacy Statement informeert Support in Finance u over de wijze waarop Support in Finance als verantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

 

Persoonsgegevens

Persoonsgegevens zijn die gegevens op basis waarvan uw identiteit kan worden herleid, zoals uw naam, adres, e-mail adres, telefoonnummer en leeftijd. Support in Finance kan op verschillende manieren de beschikking krijgen over uw persoonsgegevens. In de eerste plaats kunt u deze persoonsgegevens zelf hebben verstrekt. Daarnaast kan Support in Finance uw persoonsgegevens hebben verkregen van andere hulpverleners waar u als cliënt geregistreerd bent.

Wanneer u onze website bezoekt, is het noodzakelijk bepaalde informatie te verzamelen om de verbinding goed te laten verlopen. Als u een webpagina opvraagt, is het voor de webserver noodzakelijk te weten waar de pagina naar toe moet. Daarvoor wordt gebruik gemaakt van uw IP-adres. Dit is een nummerreeks die automatisch door uw internet provider aan uw computer wordt toegekend iedere keer wanneer u inlogt op het internet, zodat uw computer kan worden geïdentificeerd.


Voor welke doeleinden gebruikt Support in Finance uw persoonsgegevens?

 Wij verwerken uw persoonsgegevens om:

1. namens u met schuldeisers tot een schuldenregeling te kunnen komen

2. Uw belangen te behartigen en contacten met derden te onderhouden.

Support in Finance verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen die ook geregistreerd zijn bij haar functionaris voor de gegevensbescherming.

Support in Finance kan uw gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen.

 

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Support in Finance

 Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Wanneer u een reactie plaatst, wordt gebruik gemaakt van één van de modernste technieken; de Secure Socket Layer. Om technische en operationele redenen kan het nodig zijn om uw gegevens over te maken naar servers van aan Support in Finance gerelateerde ondernemingen. Uw gegevens zullen echter te allen tijde naar beste vermogen worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld.


Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Support in Finance gebruikt cookies om u te herkennen bij een volgend bezoek. Cookies stellen ons in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van onze diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van onze bezoekers. Onze cookies geven informatie met betrekking tot persoonsidentificatie. U kunt uw browser zo instellen dat u tijdens het surfen geen cookies ontvangt.


Externe links

 Deze website kan links naar andere websites bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van deze andere websites. Wij raden u aan kennis te nemen van de privacyverklaringen op deze websites.


Wijziging Privacyreglement

Wij kunnen te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacyreglement wijzigen. Wij raden u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacyreglement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen.


Vragen, opmerkingen of klachten

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft over de inhoud van dit Privacyreglement, of als u uw persoonsgegevens wilt inzien, wijzigen of blokkeren, danwel klachten heeft over de wijze waarop Support in Finance met uw persoonsgegevens omgaat, kunt u ons dit laten weten door

een brief te sturen naar


Support in Finance.

Postbus 1182

6501 BD  Nijmegen

onder vermelding van 'Privacy'.


Daarmee kan Support in Finance voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.Terug naar boven